Akutes Koronarsyndrom (ACS) und chronische Koronare Herzkrankheit (KHK)
— Akutes Koronarsyndrom: adjunktive medikamentöse Therapie und Remodeling P162, P508, V601, V709, P818
— Akutes Koronarsyndrom: antithrombotische Therapie V31, V32, P157, V602, V603, V604, P828, P1474, P1499
— Akutes Koronarsyndrom: instabile Angina pectoris KN68, P160, P183, V344, V345, V348, P1471, P1476
— Akutes Koronarsyndrom: NSTEMI KN69, KN70, P153, P154, P159, P160, P204, V344, V345, V346, V347, P493, P498, P499, V1640
— Akutes Koronarsyndrom: PCI P152, P155, P158, P159, V348, P495, P570, V602, V1750
— Akutes Koronarsyndrom: STEMI V5, KN69, KN70, V96, P152, P153, P156, V340, V346, P489, P490, P491, P492, P493, P494, P495, P496, P512, P514, V579, V580, V601, YIA689, V713, P828, P829, P830, P831, P832, P833, P834, P835, P847, V1004, V1005, V1006, V1007, V1008, V1009, V1038, P1127, P1145, P1156, P1468, P1552, V1726, V1761, V1814
— Akutes Koronarsyndrom: systemische Thrombolyse bei STEMI P492
— Chronische Koronare Herzkrankheit - Belastungstests bei V.a. / manifeste Koronare Herzkrankheit P167, P169, P182, P497, V671, V672, V673, P849, V997, P1157, P1463
— Chronische Koronare Herzkrankheit - Belastungstests: Physiologie und Methodik P168
— Chronische Koronare Herzkrankheit - Pharmakotherapie V603, V605, V606, V708, P789, P894, P1462, P1464, P1466, P1472, P1475, P1477, P1479, P1480, P1542
— Chronische Koronare Herzkrankheit - Weitere Diagnostik KN67, P161, P164, P165, P166, P167, P169, P170, P175, V341, P501, P502, P503, P505, P511, V623, V940, V941, V999, V1094, P1430, P1558
— Chronische Koronare Herzkrankheit und Komorbidität P164, V260, P1461, P1463, P1469, P1559, V1738, V1764, V1772
— Epidemiologie der koronaren Herzkrankheit P161, P165, V258, V259, V349, P500, P503, P504, P505, P506, P507, P508, V711, V712, P829, P1147, P1148, P1151, P1153, P1218, P1220, P1460
— Inflammation und koronare Mikrozirkulation KN67, P475, P821, P830, P835, P1480, P1481
— Koronarperfusion und Koronarischämie, experimentell P147, V319, P455, P463, V1352, V1610
— Koronarthrombose und Thrombozytenfunktion V27, V28, V29, V30, V31, V32, V347, P522, V945, P1154, P1224, V1367, V1368, P1470, P1471, P1472, P1473, P1474, P1475, P1476, P1477, P1478, P1479, P1481, P1482, V1748, V1749, V1750, V1751, V1752, V1753
— Postinfarktphase P155, P456, P510, P834, P848, V1006, P1465, P1467, P1541, P1543, P1556
Arrhythmien / Schrittmacher / Resynchronisation
— Antiarrhythmika P1118, P1525, P1526, V1807, V1808
— Elektrokardiographie P533, V766, V767, V768, V769, P871, P872, P873, V1039, V1040, V1041, V1042, V1043, P1510, KN1719
— Epidemiologie P875, V1039, V1043
— Genetik P870, P1116, P1117, P1522, KN1716, KN1718, KN1719
— Herzschrittmacher und bradykarde Rhythmusstörungen V35, P543, V663, P853, P1198, V1393, V1684, V1687, V1688, V1689
— Implantierbare Kardioverter / Defibrillatoren V33, V34, V35, V36, V37, V38, P242, P517, P520, P536, P538, P539, P540, P541, P542, P543, P544, V662, V764, P868, P1188, V1684, V1685
— Invasive elektrophysiologische Diagnostik V318, V765, P866, P1185, V1412, P1529, V1798, V1799
— Kardioversion / Defibrillation incl. automatisierte externe Defibrillatoren P205, P207, P232, P534, V1736, V1740, V1741
— Katheterablation V89, V90, V91, V92, V93, V94, P198, P199, P200, V332, V333, V334, V335, V336, V607, V608, V609, V610, V611, V612, P852, P853, P854, P855, P856, P857, P858, P859, P860, P861, P862, P863, P864, P865, P866, P869, P1175, P1176, P1177, P1178, P1179, P1180, P1181, P1182, P1183, P1184, P1185, P1186, V1410, V1411, V1413, V1414, V1415, P1509, P1511, P1512, P1513, P1514, P1515, P1516, P1518, P1519, P1520, V1737, V1795, V1796, V1797, V1798, V1800
— Mechanismen und Grundlagen V62, P202, P206, P519, P801, YIA915, V1092, V1093, P1120, P1121, P1133, P1522, P1523, P1524, P1527, P1528, P1530, P1531, P1532, V1639, V1643, V1644, V1689, KN1716, KN1717, V1806, V1807
— Nicht-invasive Diagnostik P208, P518, V666, V766, V767, V774, P872, V1038, V1041, P1198, P1465
— Plötzlicher Herztod / Kardiopulmonale Reanimation – rhythmologische Aspekte V33, P533, P534, P535, V764, V765, P1195
— Resynchronisationstherapie P540, V662, V663, V664, V665, V666, V667, V770, V771, V772, V773, P1165, P1187, P1188, P1189, P1190, P1191, P1192, P1193, P1194, P1195, P1196, P1197, V1685
— Supraventrikuläre Tachyarrhythmien (ausschließlich Vorhofflimmern) P198, P199, P200, P867, V1042, V1795, V1796, V1797, V1800
— Synkope und autonome Funktion / Dysfunktion P158, P874, V1328
— Ventrikuläre Tachyarrhythmien V34, V36, V38, P537, P538, P541, P564, V607, V608, V609, V610, V611, V612, V768, P869, P1523, KN1718
— Vorhofflimmern V89, V90, V91, V92, V93, V94, P120, P201, P202, P203, P204, P205, P206, P207, P208, V332, V333, V334, V335, V336, V337, P509, P565, P803, P852, P854, P855, P856, P857, P858, P859, P860, P861, P862, P863, P896, P1123, P1175, P1176, P1177, P1178, P1179, P1180, P1181, P1182, P1183, P1184, P1186, P1194, V1410, V1411, V1412, V1413, V1414, V1415, P1509, P1510, P1511, P1512, P1513, P1514, P1515, P1517, P1518, P1519, P1520, P1521, P1527, P1528, P1531, P1532, V1639, V1640, V1641, V1642, V1643, V1644, V1736, V1737, V1738, V1739, V1740, V1808, V1809, V1810, V1811
Arterielle und pulmonale Hypertonie
— Arterielle Hypertonie - ambulantes Blutdruck-Monitoring P888
— Arterielle Hypertonie - Autonomes Nervensystem und humorale Regulation P123, P874, P891, P893
— Arterielle Hypertonie - hypertensive Herzerkrankung P201, P1562, V1775
— Arterielle Hypertonie - nichtmedikamentöse und medikamentöse Hochdrucktherapie P890, P892, P897, P1226
— Pulmonale Hypertonie - akute Lungenarterienembolie V12
— Pulmonale Hypertonie - chronische pulmonale Hypertonie V8, V9, V10, V12, V325, P889
— Pulmonale Hypertonie - rechtsventrikuläre Funktion V8, V10, V11, V321, P481, P886, P887
— Pulmonale Hypertonie - weitere pulmonavaskuläre Erkrankungen V7
Gefäßinterventionen und nicht-koronare kardiale Interventionen
— Koronarangiographie und Ventrikulographie, intrakoronare Bildgebung sowie Druck- und Flußmessung P178, P185, P186, P187, P192, P245, P535, V623, V625, V626, P1492
— Koronarzirkulation: Physiologie, Hämodynamik und Mikrozirkulation P184, P196, V1078
— Nichtkoronare kardiale Interventionen V51, P490, P561, V939, V957, P1215, P1216, P1534, P1536, P1537, V1655, V1790, V1812, V1813, V1814, V1815, V1816, V1817
— PCI - Differentialtherapie (Läsionstyp, Patienten-Subgruppen) V328, V330, V331, P526, P529, P531, V624, V628
— PCI - Indikationen und Langzeitergebnisse P191, P240, P247, V257, V327, V329, P527, P531, P843, KN974, P1458, P1502, P1505, V1660
— PCI - prozedurale Komplikationen P157, P190, P191, P194, V627, KN973, V1377, V1381, P1470, P1546
— PCI incl. (DES) Stents - Koronar-Restenose und -Thrombose P189, P193, P197, V326, V331, P507, P526, P532, P904, KN971, KN972, P1497, P1498, P1499, P1500, P1501, P1504, P1505, P1506, P1508, V1650, V1742, V1746, V1747, V1751
— PCI incl. Stents - Medikamenten-beschichtete Stents (Drug-eluting Stents, DES) V326, V327, V329, P494, P521, P522, P524, P527, P528, P530, P532, KN971, KN972, KN973, KN974, P1496, P1500, P1501, P1502, P1503, P1506, P1507, P1508, P1548, V1743
— PCI incl. Stents: Techniken und Materialien P189, P190, P194, V328, V330, P521, P523, P524, P525, P529, P530, V624, V628, P843, V1377, P1478, P1497, P1504, V1742, V1743, V1744, V1745
— Peripherarterielle perkutane Interventionen V50, V53, V54, V55, P195, V1378, V1379, V1380, V1381, V1382
— Perkutane Koronarintervention (PCI) - präklinische Studien P171, P186, P523, P525, P1459, P1503, V1745, V1746
— Vulnerable Plaque P170, P185, P188, V626, P1169
— Zerebrovaskuläre perkutane Interventionen V50, V52, V53, V54, V55, V1380
Grundlagenforschung
— Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Elektromechanische Kopplung und kontraktiles Remodeling V49, V60, P139, V315, V649, P802, V1081, V1082, P1138, V1642
— Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Inotropie, inotrope Substanzen, kontraktile Funktion V48, V88, P131, P132, P133, P134, P135, P225, V645, P895, V1083, P1236, P1239, P1457, P1495, V1607
— Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Ionenkanäle und Elektrophysiologie V49, V60, V61, V62, V63, V64, V65, V77, V298, P558, P795, P796, P797, P798, P799, P800, P801, P802, P803, P804, P870, P890, YIA915, KN976, V1082, P1116, P1117, P1118, P1119, P1120, P1121, P1122, P1449, P1524, V1641, V1695, KN1717, V1806, V1809, V1810, V1811
— Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Ischämie und Protektion P139, P196, KN306, V314, V319, P445, P452, P453, P454, P456, P457, P458, P459, P461, P462, P463, V650, KN748, KN749, P876, P877, P879, V1085, P1135, V1352, V1353, V1354, V1355, V1356, V1357, P1525, V1605, V1606, V1607, V1608, V1609, V1698
— Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Neurohormone und kardiale Signaltransduktion V45, V48, V63, P130, P132, P141, P460, V644, P796, P798, P799, P823, YIA916, P1124, P1230, P1231, P1234, P1235, P1236, P1238, BS1342, V1355, V1357, P1439, V1694, V1696
— Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Stoffwechsel und metabolische Syndrome V78, V80, P126, P128, P142, P143, P144, V295, V596, V597, V654, V655, V744, V951, P1136, P1146, P1222, P1235, P1237, P1238, P1239, P1439, P1529
— Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Wachstumsfaktoren und Hypertrophie V45, V81, P127, P128, P129, P130, P136, P137, P140, P145, V296, P460, YIA914, V949, V951, V1084, P1106, BS1339, V1694, V1695, V1696, V1697, V1698
— Kardiale Biologie und Pathophysiologie - weitere Aspekte V46, V61, V65, P127, P134, P136, P137, P220, V297, P454, P455, P459, P546, V577, V655, P800, P804, V1085, V1086, P1203, BS1340, V1356, P1451, V1605, V1606, V1666, V1778, V1779
— Kardiovaskuläres System - Anatomie, Pathologie und Pathophysiologie V64, P188, P458, P788, P793, P794, P838, V1076, V1083, P1109, P1201, BS1341, V1368, P1436, P1455, V1609, V1616
— Kardiovaskuläres System - Entwicklungsbiologie P474, V648, P787, V946, V947, V948, V1079, P1119, P1122, P1134, P1232, P1233, BS1342, P1452, P1454
— Kardiovaskuläres System - Genetik und Gentherapie V47, P110, P120, P121, P122, P123, P124, P138, P226, P227, V299, V349, P500, P556, P797, V946, V950, V1086, P1108, P1123, P1145, P1146, P1147, P1148, P1149, P1150, P1151, P1152, P1153, P1154, P1217, P1228, P1429, V1645, V1665, V1728
— Kardiovaskuläres System - Integrative Physiologie und Kontrollmechanismen V18, V79, P124, P125, P126, P129, P141, P146, P446, P474, V713, P891, YIA914, P1229, P1230, P1231, P1440, V1613
— Kardiovaskuläres System - Progenitor-/Stammzellen und Zelltherapie V2, V82, P193, V314, V315, V316, V317, V318, V644, V645, V646, V647, V648, V709, V710, KN746, KN747, KN748, KN749, P787, P826, P831, P833, V947, V948, V1033, V1036, V1075, V1076, V1077, V1078, V1079, V1080, P1124, P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1130, P1132, P1133, P1134, P1232, P1448, P1449, P1450, P1451, P1452, P1453, P1454, P1455, P1456, P1457, V1608, V1611, V1629, V1699, V1725, V1747
— Kardiovaskuläres System - Zellzyklus und Apoptose V46, P119, V276, P465, P563, V646, V650, V652, V653, V654, P793, P794, P878, V950, BS1340, BS1341, P1432, P1434, P1435, V1699, V1787
— Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Angiogenese V44, V74, P111, P118, P122, P446, V598, V599, V600, V606, V647, YIA913, P1428, P1440, P1441, P1442, P1443, P1444, P1445, P1446, P1447, P1448, V1599, V1600, V1601, V1602, V1603, V1615, V1724, V1744, V1783
— Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Atherogenese, Plaqueformation, vaskuläres Remodeling V17, V20, V21, P114, P116, P448, P464, P469, P470, P471, V740, V741, V742, P783, P790, P806, P810, P811, P812, P837, P840, P899, P902, V944, V1032, P1132, V1371, P1430, P1431, P1437, P1438, V1603, V1634, V1646, V1647, V1648, V1729, V1748, V1786
— Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Endothelfunktion V18, V19, V20, V21, V44, V71, V73, V75, P112, P115, P117, P151, KN305, KN306, KN307, KN308, P443, P444, P445, P447, P448, P449, P450, P451, P472, P502, V596, YIA688, V739, P785, P789, P790, P792, P813, P836, P881, P898, P903, YIA913, P1105, P1109, P1110, P1113, V1353, V1354, V1370, P1441, P1445, P1456, V1610, V1612, V1613, V1614, V1728, V1729, V1785, V1786
— Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Inflammation V76, P114, P125, P176, P229, P229, V294, P443, P451, P457, P464, P466, P467, P468, P470, P471, P472, P473, P475, V595, V597, V598, V600, V739, V743, V744, P783, P784, P788, P791, P805, P806, P807, P808, P809, P810, P812, P814, P885, V942, V1036, P1112, P1115, P1150, P1152, P1200, P1202, P1427, P1436, V1614, V1615, V1646, V1647, V1649, V1785, V1788
— Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Lipide P113, P462, P465, P466, P467, P469, P784, P785, P805, P815, P1105, P1114, P1225, V1369, P1437, V1648, V1668
— Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Progenitor-/Stammzellen V71, V72, V73, V74, V75, V76, P111, P112, P113, P117, V316, V317, V649, YIA687, YIA689, V708, V710, V1032, V1033, V1034, V1035, V1037, V1075, P1114, P1125, P1128, P1428, P1438, P1442, P1450, P1453, P1521, V1601, V1611, V1629, V1630, V1631, V1632, V1633, V1634, V1650, V1724, V1725, V1726, V1727
— Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Wachstumsfaktoren und Signaltransduktion V7, V17, V22, V72, P116, P118, P140, KN305, KN307, KN308, P473, V595, V599, V651, V652, V653, V741, P786, P792, P807, P1106, P1107, P1126, P1229, V1331, V1366, P1427, P1431, P1432, P1433, P1434, P1435, P1444, P1447, V1599, V1600, V1604, V1612, V1632, V1633, V1649, V1727, V1783, V1784
— Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - weitere Aspekte V22, P115, P138, P444, P450, P461, P468, P504, V740, V742, V743, P786, P809, P811, P814, P841, P882, P888, P1107, P1110, P1112, P1113, P1115, P1149, P1237, V1366, V1367, V1370, V1371, P1429, P1433, P1443, P1446, P1491, V1602, V1604, V1645, V1784, V1787
Herz- und Gefäßchirurgie
— Herz- und Gefäßchirurgie, weitere Operationen P212, P213, P554, V1379, V1382, V1702, V1704
— Herztransplantation P192, P487, P545, P546, P547, P549, P550, P882, V943, V1080, V1703
— Klappenchirurgie P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215, P216, P244, V271, V273, V274, P566, P883, V934, V957, V958, V959, V960, V961, V962, P1493, P1540, V1700, V1701, V1704
— Koronare Bypasschirurgie P110, P552, P553, P880, P881, P883, P884, P885, P901, P1496, V1705, V1763
— Minimal invasive und Robotic-Chirurgie P216, P552, P553, V960, V1700, V1794
— Myokardprotektion P876, P877, P878, P879, P884
— Ventrikuläre Unterstützungssysteme P548, P551
Herzinsuffizienz / linksventrikuläre Dysfunktion
— Diastolische Dysfunktion und diastolische Herzinsuffizienz: Klinik, Diagnostik und Therapie V984, V985, V986, V987, V988, V989, P1138, P1139, P1140, P1155, P1160, P1171, V1332, V1408, P1538, V1733
— Herztransplantation P151, P483, P484, P487, P488, P545, P547, P550, P1137, P1167, P1168, P1169, V1703
— Klassifizierung / Diagnose P559, P819, P827, P868, V989, V998, P1170, P1172, P1191, V1730
— Molekulare und zelluläre Mechanismen, Herzstoffwechsel V9, V77, V78, V79, V80, V81, V82, P131, P135, P142, P143, P144, P145, P146, P147, P148, P149, V295, V296, V297, V298, V299, P555, V949, KN976, V1081, V1084, P1135, P1136, P1139, P1228, BS1339, V1731, V1780
— Myokardfunktion V86, P148, P150, P168, V320, V323, P515, P820, P821, P822, P823, P824, P825, P826, V984, V985, P1142, P1143, P1161, P1163, P1173, P1221, P1223, V1687, V1688
— Nichtmedikamentöse und medikamentöse Therapie V83, P548, P551, V658, V659, V661, V667, KN747, P816, P817, P818, P1166, P1167, P1174, P1190, P1193, P1204, V1392, V1734
— Pathophysiologie incl. neurohumoraler und parakriner Effekte P149, P173, P476, P485, V660, KN746, P816, P819, P820, P822, YIA916, KN977, KN978, V986, V1077, P1141, P1144, P1170, P1234, V1406, V1408, V1409, V1732, V1735
— Periphere Zirkulation, Skelettmuskel-Alterationen, kardiale Kachexie P150, P172, P485, YIA690, V1404, V1405, V1406, V1407
— Prognose V11, P218, V294, P476, P477, P478, P479, P480, P488, P544, P549, P560, P575, V656, V657, V661, V665, KN977, KN978, P1142, P1192, P1205, P1460, P1564, V1730, V1731, V1732, V1735, V1771
— Spezifische herzchirurgische Aspekte P482, P483, P572
— Weitere Formen der Herzinsuffizienz und linksventrikulärer Dysfunktion V100, P222, P477, P478, P481, P486, V578, V659, P817, P839, V987, P1137, P1162, V1774, V1776
Herzklappenerkrankungen / Myokarderkrankungen / Perikarderkrankungen / Herztumoren
— Aortenklappenerkrankungen P209, P211, P227, V275, V276, V668, V935, V961, P1143, V1409, P1489, P1534, P1535, P1536, P1538, P1539, V1631, V1701, V1790, V1791, V1792, V1793, V1817
— Endokarditis V27, P210, V271, V273, V274
— Herztumoren P228, P842
— Kardiomyopathien - dilatativ V47, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P230, P516, P555, P556, P1199, P1204, P1205, KN1398, V1657, V1777, V1781, V1782
— Kardiomyopathien - hypertroph P558, P560, P561, P562, P1141, P1164, P1484, V1655, V1656, V1657, V1658, V1659, V1660, V1670, V1697
— Kardiomyopathien - weitere Formen V95, V97, V98, P486, P537, P557, P559, P563, P564, P565, V577, V578, V579, V580, V581, V582, V769, V1034, P1156, KN1396
— Mitralklappenerkrankungen P566, V937, V938, P1488, P1494, P1540, V1815
— Myokarditis V99, P119, P121, P180, P221, P224, P229, P229, P230, P824, P1158, P1200, P1201, P1202, P1203, KN1398, P1490, V1630, V1777, V1778, V1779, V1780, V1781, V1782
— Perkutane Interventionen bei Herzklappenerkrankungen V660, V934, V935, V937, V938, V939, V959, P1537, P1539, V1791, V1792, V1793, V1816
— Weitere Herzklappenerkrankungen V962, P1206, P1233, P1533
Internistisch-kardiologische Intensiv- und Notfallmedizin
— Herzfunktionseinschränkung bei Sepsis und Multiorgandysfunktions-Syndrom (MODS) P236, P573, P574, KN1396, KN1397
— Intensiv- und Notfall-Medizin beim kardiologischen Patienten P171, P231, P233, P234, P235, P236, V261, P567, P569, P571, P574, P832, KN1397, P1459, V1702, V1812
— Invasives hämodynamisches Monitoring P567, P568
— Kardiogener Schock V83, V84, V85, V87, P237, P573, P575
— Kardiopulmonale Wiederbelebung P133, P232, P233, P235, P569, P570, P571, YIA688
— Kardiovaskuläre Unterstützungssysteme V84, V85, V86, V87, V88, P234, P237, P572
Kardiale Bildgebung und Computeranwendungen
— Computer und Datenbanken P568
— Computeranwendungen - digitale Bildverarbeitung P181, V339, P845, P846, V996, V1097
— Computeranwendungen - EKG- und Arrhythmie-Analyse P871
— Computeranwendungen - Medizinische Entscheidungsfindung V625, V994
— Doppler-Echokardiographie, 3D-Rekonstruktion und weitere echokardiographische Techniken V322, V664, P842, P850, V936, P1155, P1162, P1171, P1173, P1189, P1197, V1394, P1483, P1486, P1494
— Echokardiographie - Klappenerkrankungen P215, V958, P1535, V1789, V1794
— Echokardiographie - Ventrikelfunktion V322, V324, P484, V581, V669, V772, V773, V775, P839, V988, P1159, P1161, P1168, P1172, P1187, P1196, V1329, P1485, P1486, P1487, V1789
— Echokardiographie, transösophageal P203, V936, P1215, V1813
— Internet und Telemedizin P482, KN979, V1007, P1166, V1333
— Kardiovaskuläre Computertomographie (CT) P163, P175, P176, P177, P179, P181, V275, P511, V774, P844, P845, P846, P864, V940, V942, V943, V999, V1094, V1095, V1096, V1097, P1212, P1482, V1762
— Kardiovaskuläre Magnetresonanztomographie (MRT) V95, V96, V97, V98, V99, P156, P162, P180, P182, P183, P184, P228, V320, V321, V323, V325, V340, V341, V342, V343, P496, P509, P510, P512, P513, P514, P515, P516, P517, P518, P519, P520, P557, V582, V668, V670, V671, V672, V673, V775, P840, P841, P844, P847, P848, P849, P850, P851, P865, V944, V945, V997, V998, V1092, V1093, P1130, P1157, P1158, P1160, P1163, P1164, P1165, V1390, P1467, P1468, P1488, P1489, P1490, P1491, P1492, P1493, P1495, P1517, V1658, V1659
— Kontrastechokardiographie und Gewebedoppler P174, V669, V770, V771, P1131, P1140, P1159, P1210, P1484, P1485, P1487
— Nuklearkardiologie (SPECT u.a.) P1129
— Positronen-Emissions-Tomographie (PET) V338, V339
— Stress-Echokardiographie V100, P173, P174, P1131, P1144, V1656
— Weitere Computeranwendungen V1095
— Weitere kardiovaskuläre Bildgebungstechniken P166, P172, P178, P179, P195, V343, P836, P837, P838, V941, V994, V995, V1096, P1213, P1469
Kardiologisches Assistenzpersonal
— Varia P187, V711, P905, P906, P907, P908, P909, P910, P911
Kardiovaskuläre Pharmakologie
— α-Adrenozeptor-Agonisten und -Antagonisten V1666
— β-Adrenozeptor-Agonisten und -Antagonisten P219, P898, P1199, V1665
— ACE-Hemmer V1669
— Angotensin-Rezeptorantagonisten V656, V657, P892, P897, P899, V1035, V1667, V1668
— Inotrope Substanzen P825, P1530
— Kalziumantagonisten P896
— Kardiovaskuläre Pharmaka, andere V19, V28, P197, P223, P447, P452, P453, V605, V658, P795, P808, P813, P815, P886, P887, P894, P895, P902, P904, P1108, V1369, V1389, P1464, P1498, P1526, V1616, V1670, V1741, V1752, V1753, V1766, V1788
— Nitrate P903
— Statine P900, P901, P1557
Kardiovaskuläre Rehabilitation, Training, Prävention, Geschlechterspezifika, Altern
— Geschlechterspezifika bei Herzerkrankungen P241, V338, P497, V670, V1761, V1762, V1763, V1765, V1766
— Kardiales Training und Sport-Kardiologie V1, V3, V6, P238, P239, P240, P562, V651, YIA690, V1328, V1329, V1330, V1331, V1332, V1333, V1404, V1405, P1554, V1733
— Kardiovaskuläre Gerontologie und Geriatrie V5, P880, P1221, V1764
— Kardiovaskuläre Rehabilitation: Modelle und Methoden P238, P239, P243, P479, P480, P889, P1174, V1330, V1407, P1553, P1554, P1555, P1556, P1564, V1734
— Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Rauchen P241, P875, V995, P1558, P1561
— Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Adipositas im Kindes- und Erwachsenenalter, metabolisches Syndrom V1, V2, V3, V4, V30, P246, V272, YIA687, P893, V1037, P1218, P1219, P1560, P1562, P1563
— Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Diabetes V4, P1219, P1222, P1223, P1224, P1473, P1559, V1667, V1749
— Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Hyperlipidämie und Ernährung V6, P163, P246, V272, P449, P506, P791, V996, P1217, P1225, P1551, P1557, P1560, P1563
— Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Nierenerkrankungen P245, V342, P489, P827, P1220, P1226, P1549, V1669, V1765
— Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Psychosoziale Faktoren V1040, P1553, P1555, V1773, V1776
Pädiatrische Kardiologie und Herzchirurgie
— Angeborene Herzerkrankungen: Morphologie, Pathologie und Genetik P851, V1393
— Bildgebung und Intervention P1210, P1211, P1212, V1390
— Der Patient mit angeborenem Herzfehler in der Adoleszenten- und Erwachsenenphase - herzchirurgische Aspekte P1207, P1209, P1214, V1391
— Der Patient mit angeborenem Herzfehler in der Adoleszenten- und Erwachsenenphase - kardiologische Aspekte V51, P177, V324, P867, P1206, P1207, P1208, P1209, P1211, P1213, P1214, P1216, V1389, V1391, V1392, V1394, P1483, V1799
Versorgungsforschung, klinische Studien, Leitlinien, Qualitätsmanagement, Fort- und Weiterbildung, rechtliche Aspekte, Gesundheitsökonomie
— Fort- und Weiterbildung, rechtliche Aspekte, Gesundheitsökonomie P217, V627, P1548, P1552
— Klinische Studien V29, V37, KN68, P214, P243, P247, V337, P498, P536, P539, P542, P554, V712, P873, P1208, V1378, P1462, P1466, P1507, P1516, P1533, P1546, P1547, P1549, P1551, V1739, V1774, V1775
— Leitlinien P1544, P1545, P1547, P1550
— Qualitätsmanagement P217, P231, V256, P513, V1005, P1545
— Versorgungsforschung